หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน หรือระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2505 มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ อบต.นาบัว ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
 

มีไฟฟ้าใช้ 14 หมู่บ้าน

ไม่มีไฟฟ้าใช้ 1 หมู่บ้าน

(หมู่ที่ 15 บ้านน้ำแจ้งพัฒนา ใช้แผง โซล่าเซลล์)
 
 
           
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวไม่มีที่ทำการไปรษณีย์และโทรคมนาคม อื่นๆ การรับส่งจดหมายจะมีพนักงานไปรษณีย์ทำหน้าที่บริการรับส่ง
 
เสาสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 2 แห่ง
 
บริการอินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน 2 แห่ง
 
 

ร้านค้าของชำ/เบ็ดเตล็ด จำนวน 45 แห่ง    

ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง    

ปั้มหลอด/หัวจ่าย จำนวน 14 แห่ง    

โรงรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 1 แห่ง    

ร้านขายหมู/เนื้อ จำนวน 7 แห่ง    

โรงสี จำนวน 45 แห่ง    

ร้านซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 4 แห่ง    

โรงกลั่นสุรา จำนวน 4 แห่ง    

กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 15 แห่ง หมู่ที่ 1 - 15

ธนาคารหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง หมู่ที่ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,13
 
 

ลูกเสือชาวบ้าน  จำนวน   5 รุ่นๆ ละ 150 คน รวม 700 คน

กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน จำนวน 15 หมู่บ้านๆ ละ 9 คน รวม 135 คน

อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 15 กลุ่ม รวม 225 คน

ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 100 คน

กองหนุนเพื่อความมั่นคง จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 100 คน

อาสาสมัครปราบปรามยาเสพติด (อส.ปปส.) จำนวน 15 หมู่บ้านๆ ละ 25 คน รวม 375 คน

อปพร. จำนวน 4 รุ่นๆ รวม 150 คน

ลูกเสือชาวบ้าน อปพร. 1 รุ่น จำนวน 140 คน

ลูกเสือชาวบ้านตำรวจบ้าน 1 รุ่น จำนวน 80 คน