หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ
 


ปรับปรุงระบบน้ำเพื่อการเกษตร

ปรับปรุงระบบน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค
 


ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบเส้นทางคมนาคม

จัดให้มีสาธารณูปโภค อย่างเพียงพอ
 


ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
 


ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยของชุมชน

ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ให้กับชุมชน

การพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน