หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน หรือระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2505 มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ อบต.นาบัว ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
 
ประชากรตำบลนาบัว มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบ เครือญาติ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของ คนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี
 
วัด      จำนวน     6     แห่ง

วัดนาคล้าย หมู่ที่ 1  

วัดนาบัว หมู่ที่ 3  

วัดน้ำทวน หมู่ที่ 6  

วัดบ้านโนนบึง หมู่ที่ 8  

วัดน้ำลอม หมู่ที่ 9  

วัดบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 13  
สำนักสงฆ์      จำนวน     4     แห่ง

สำนักสงฆ์บ้านบุ่งสีเสียด หมู่ที่ 2,5  

สำนักสงฆ์เขาแก้วมณี หมู่ที่ 11  

สำนักสงฆ์แก้วกลาง หมู่ที่ 14  

สำนักสงฆ์ป่าสัก หมู่ที่ 14  
โบสถ์คริสต์     จำนวน     1     แห่ง

คริสตจักร หมู่ที่ 7  
 

จุดตรวจประจำตำบล จำนวน 15 แห่ง

ศูนย์บริการประชาชน จำนวน 2 แห่ง
 
     
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน     จำนวน      2    แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน หมู่ที่ 3
  ตำบลนาบัว  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน หมู่ที่ 10
  บ้านนาคล้อ  
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 (สพท.พล.3)      จำนวน     1      แห่ง
 
โรงเรียนนาบัววิทยา หมู่ที่ 5 บ้านนาจาน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปกติ                          จำนวน       5       แห่ง
 
โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา หมู่ที่ 4 บ้านนาบัว (โรงเรียนขยายโอกาส)
 
โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย หมู่ที่ 7 บ้านนาไก่เขี่ย
 
โรงเรียนบ้านน้ำลอม หมู่ที่ 9 บ้านน้ำลอม
 
โรงเรียนบ้านนาคล้าย หมู่ที่ 1 บ้านนาคล้าย
 
โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา หมู่ที่ 15 บ้านน้ำแจ้งพัฒนา
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ราชดำริ                          จำนวน      1      แห่ง
 
โรงเรียนกัลยานิวัฒนา      
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                          จำนวน       3        แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคล้าย      
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน      
 
ศูนย์โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา      
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน           15        แห่ง                  หมู่ที่    1-15