หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
วัดนาบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ลำน้ำตอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน หรือระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2505 มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ อบต.นาบัว ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
 
 
  การคมนาคม
 
ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอลาดยางแล้วเต็มพื้นที่
 
ถนนภายในหมู่บ้าน
   
ถนนลาดยาง หมู่ที่ ม. 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14
   
ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 15
   
ถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 1-15
 
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
แม่น้ำแควน้อย จำนวน 1 สาย
 
ลำห้วย จำนวน 13 แห่ง
 
หนอง , บึง จำนวน 13 แห่ง
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย จำนวน 12 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 140 แห่ง
 
บ่อโยก จำนวน 7 แห่ง
 
อ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง
 
สระน้ำ จำนวน 8 แห่ง
           
 
 
  ตำบลนาบัว มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม โดยมีภูเขาล้อมรอบ และมีภูเขาสูงชัน คือ ภูขัด เป็นที่อาศัยของชาวเขาเผ่าม้ง มีแม่น้ำแควน้อยไหลผ่านตลอดปี 1 สาย ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายดินเหนียว มีรสเค็มบางพื้นที่ ซึ่งฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำมาก แต่ช่วงฤดูแล้ง มักจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภค - บริโภคและน้ำใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร เนื่องจากยังมีแหล่งเก็บน้ำยังไม่เพียงพอ