หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ อบต.นาบัว เรื่อง กำหนดเวลาการปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย ฯ ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ อบต.นาบัว เรื่อง กำหนดเวลาการปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย ฯ ขอพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง กำหนดเวลาการปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบลและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง หลักกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 3 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 3 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)     2