หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง กำหนดเวลาการปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบลและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง หลักกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 2 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)