หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2562
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  o42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ไฟล์แนบ
  o43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ไฟล์แนบ
  o44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์แนบ
  o45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ไฟล์แนบ
  o46. มาตรการป้องกันการรับสินบน ไฟล์แนบ
  o47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ไฟล์แนบ
  o48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ไฟล์แนบ
 
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)